‘മമ്മൂട്ടീടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂടും, സ്റ്റൈലും, കോസ്റ്റ്യൂംസും, പ്രെസെൻസുമൊക്കെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല’ : നാലാം വാരത്തിലും വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന ‘ഭീഷ്മപർവം’ സിനിമ കണ്ട് ‘അനഘ് പ്രസാദ്’ എഴുതുന്നു