ഒരിക്കൽ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായാൽ അതെക്കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും പറയണ്ടേ?? അതൊന്നും ചെയ്യാതെ 19 തവണ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായി തോന്നുന്നില്ല; നിലപാട് പറഞ്ഞ് മല്ലിക സുകുമാരൻ