“സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് വലിയ കടമ്പയാണ്! തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തുണികളെ കുറിച്ച് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ട്” : സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് മെൽവി ജെ മനസ്സുതുറക്കുന്നു