“സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് വലിയ കടമ്പയാണ്! തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തുണികളെ കുറിച്ച് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ട്” : സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് മെൽവി ജെ മനസ്സുതുറക്കുന്നു

മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് സ്റ്റൈലിഷ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ മാത്രമാണ്. 80 മുതൽ മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് ലുക്കിലും സ്റ്റൈലിലും മമ്മൂട്ടിയെ വെല്ലുന്ന മറ്റൊരു താരം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.  കാഷ്വൽ വസ്ത്രങ്ങളിലും…

Read more