‘നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരത്തിന്റെ.. അക്രമ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് പുഴുവിലെ മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രം..’ : മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീജിത്ത്‌ ദിവാകരന്റെ കുറിപ്പ് ശ്രെദ്ധനേടുന്നു