“എമ്മാതിരി കാട്ടുതീയാണ് ഈ മമ്മൂട്ടി. പുള്ളിടെ ചില സീനുകളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ഇട്ടല്ലാതെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല” : ഒടിടി വഴി ‘ഭീഷ്മ പർവ്വം’ കണ്ട അനുഭവം പങ്കുവച്ച് പ്രേക്ഷകൻ എഴുതുന്നു