വമ്പൻ ഹൈപ്പിൽ വന്ന് പൊട്ടി പാളീസായ 8 മലയാളപടങ്ങൾ

ചില പടങ്ങൾ റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നാൽ ചിത്രം റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ്. അത്തരത്തിൽ വലിയ ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് ചിത്രം റിലീസ്…

Read more