ഫാൻസുകാർ തള്ളുന്ന 100 കോടി ക്ലബ്ബും നിർമ്മാതാവിന് കിട്ടുന്ന 100 കോടി ക്ലബ്ബും!! വിശദമായറിയാം

സിനിമ എന്ന വാക്കിനൊപ്പം ഇവയെ ചുറ്റി പറ്റി ചില കൗതുക വാക്കുകൾ വ്യാപകമായി നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. അവയിൽ പരിചിതവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയുമാണ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നൂറ് ദിനം പിന്നിട്ടെന്നും , സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമെന്നും , ഇരുനൂറ് ദിവസം…

Read more